Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://gckjozefow.pl/

Gminne Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Centrum Kultury..

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-08-16.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-08-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zawartość nie wyświetla się i nie działa tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej).

Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Skorupska, sekretariat@gckjozefow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 282 50 78. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Gminne Centrum Kultury, ul. Parkowa 13, 24-340 Józefów nad Wisłą.
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od ul. Parkowej i wejście ewakuacyjne z tyłu budynku, do obu tylnego wejścia prowadzą schody, z przodu budynku jest podjazd dla osób niepełnosprawnych
Przy schodach do wejścia głównego po lewej stronie znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.
Dla gości przeznaczone są oba wejścia w zależności od załatwianej sprawy.
Bezpośrednio przed wejściem głównym wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych .
Do budynku GCK i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek GCK nie posiada windy dla niepełnosprawnych.
Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po przybyciu do OCK zostanie przydzielony pracownik obsługi, który pomoże w załatwieniu sprawy.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Skip to content